Halvårsrapport til formannskapet

Under kvart møte får formannskapet ein kort orientering om status og framdrift i prosjektet. I møte komande torsdag vert det lagt opp til ein halvårsrapportering som er litt meir omfattande enn det som vanlegvis blir gitt. Her er saksframlegget som vart sendt ut i forkant av møte.

Tysnes skule mellomtrinn – Halvårsrapport til formannskapet 10.09.2020

SAKSUTGREIING:
I samband med prosjektet med nytt mellom ved Tysnes skule skal formannskapet holdast oppdatert undervegs i prosjektet. I kvart møte ligg det derfor ein kort rapport vedlagt til referat, skriv og meldingar. I tillegg er legg me opp til ein halvårsrapportering som går noko meir i detalj og som blir løfta som ei eigen sak for utvalet. Denne rapporten gjeld frå januar til august 2020 og vil ta føre seg tema for:
 Sikkerthet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
 Tid og framdrift
 Endringsordre
 Økonomi
 Avklaringar og avgjersler.

SHA
Byggherren har det overordna ansvaret for SHA etter byggherreforskriften. I prosjektet har me valt å nytta ein ekstern koordinator for SHA-arbeidet for å gjera denne rolla uavhengig av resten av prosjektleiinga. SHA-koordinator deltar på vernerundar, sikker jobb-analysar (SJA) og gjennomfører meldte og umelde tilsyn av byggeplassen.

Det er rapportert om 27 RUH (rapport om uønskte hendingar) i prosjektet sidan oppstart. Ein av desse har ført til lettare skade og påfølgjande fyrstehjelp med fråvær inntil tre dagar. Det er gjennomført fire sikker jobb-analysar (SJA). SJA er merka på framdriftsplanen på førehand av aktivitetar som er utanfor dei normale og regelmessige arbeida eller spesielt risikofylte oppgåver. I tillegg vert det gjennomført SJA etter behov etter dei same kriteria.


Nøkkeltal knytt til SHA:
Antal arbeidstimar frå byggestart 4640 timar
RUH 27 stykk
SJA 4 stykk
Førstehjelpsskade 1 skade
Ubetydelig miljøskade 1 hending
Sjukefråvær inntil tre dagar relatert til arbeid
eller arbeidsmiljø
1 skade


Det har vore ei hending knytt til det midlertidige skulebygget som ikkje er rapportert som ein RUH hos entreprenøren, og som derfor ikkje er ein del av oppsettet over. Denne er rapportert etter Tysnes skule sine rutinar for avviksrapportering. Denne hendinga var ein elev som ramla i ei av trappene til plan 2. Det er verksett tiltak der det vert bygd komplette nye trapper med lengre inntrinn og mellomrepos for å gjera desse betre og tryggare å gå i. Desse er produsert og vert montert etter skuletid ein av dei nærmaste dagane.

Tid og framdrift
Framdrift er i samsvar med hovudframdriftsplan revisjon A datert 29.06.20. I samband med oppstart av prosjektet var det forseinkingar på ein del aktivitetar. Dette skuldast mellom anna lang sakshandsamingstid for byggesak og samtykke hos arbeidstilsynet saman med ein del utfordringar knytt til utanlandsk personell i samband med Covid-19. Arbeider vart forsert for å ta igjen denne og ved oppstart på byggeplass etter ferien var arbeida igjen i samsvar med hovudframdriftsplanen.


Følgjande milepælar er passert og fullført (ferdigdato i parantes):
 Sette opp midlertidig bygg (01.05.20)
 Tilrigging av byggeplassen (20.03.20)
 Riving (15.06.20)
Følgjande milepælar er under arbeid (ferdigdato i parantes):
 Grunnarbeider (29.09.20)
 Betongarbeider bygg (07.01.21)
 Etablering av ny vassleidning og overvassleidning (29.10.20)

Følgjande milepælar ligg i nær framtid (oppstart i parantes):
 Stålarbeider (14.09.20)
 Montering av hulldekker (02.10.20)
 Tømrararbeid (26.10.20)

Endringsordre
I prosjektet er det så langt godkjent 10 endringsordre. Desse utgjer totalt ein kostnad på kr 1,92 millionar der om lag 1,44 millionar er kostnader som vert ført i prosjektet. Desse
endringane inkludera bestilling av opsjonane i prosjektet.


I budsjettkalkyla for prosjektet er det sett av 4,9 millionar til endringsarbeid, risiko og
avsetning for uføresette kostnader.

I tillegg til dei godkjente endringane vert det jobba med å avklara kostnad og omfang på ein endringsordre på grasarmering. Innspelet kjem frå Tysnesfest som ynskjer å armera deler av grasareala slik at desse betre vil tole belastninga festivalen påfører. Tysnesfest har signalisert at dei ynskjer å søka finansiering av dette tiltaket og dekke kostnadane med det.

Økonomi
I rekneskapen er det påløpt 13,01 millionar frå 01.01.2020 til 31.08.2020. Det er i år
budsjettert med totalt 60,6 millionar.

Kontrakten med totalentreprenøren er på 69,96 millionar. Ein større del av desse kostnadene vil nok komma i 2021 enn det som var estimert under handsaming av budsjettet for 2020. Derfor vil kostnadane i prosjektet vera under budsjett i år, men midlane må overførast til
neste års budsjett.


Vidare kjem rekneskapen per 31.08.20 i prosjektet:

Avklaringar og avgjersler
Fjernvarme til Tysneshallen
Som ein del av prosjektet skal varmesentralen ha kapasitet til å levera fjernvarme til
Tysneshallen og løysinga skulle prosjekterast. Utføringa var ikkje ein del av prosjektet, då ein finansiering av tiltaket ville diskvalifisert ein eventuell søknad til Enova om stønad.

Under detaljprosjektering av løysinga vart det klart at det vil krevja eit omfattande arbeid å klargjera Tysneshallen for å motta fjernvarme frå den nye varmesentralen. Tysneshallen er førebudd for eit flisfyringsanlegg som levera heilt andre temperaturar enn ei moderne, energieffektiv varmepumpe. Dette gjer at alle komponentane i Tysneshallen måtte bytast ut for å tilpassast til andre temperaturar. Varmepumpe med tilstrekkelig kapasitet var allereie bestilt, men det vidare arbeid med å etablere fjernvarme til Tysneshallen vart avslutta.


Det vert klargjort stussar for fjernvarme i teknisk rom, slik at me seinare kan nytta oss av
overskotskapasiteten i varmesentralen. Desse kan truleg nyttast til å forsyna bassenget
dersom det vert gjort ein større oppgradering av varmeanlegget der.


Trafikksikring i samsvar med trafikksikringsplanen
Tysnes kommune har fått tildelt eit tilskot på om lag kr 100 000 for å sikra gang- og
sykkelveg til Tysnes skule. I denne traseen skal det leggast ny vass- og overvassleidning til skulen og det hadde vore hensiktsmessig å gjennomføra trafikksikringstiltaket samstundes.


Det vert ikkje mogleg å sikra dette strekket med autovern grunna breidda på fortau og veg. Fortauet treng minst 2,5 meter breidde for å kunna vedlikehaldas (ink. brøyting) og då vert vegen vesentleg smalare i dette området. Derfor vart det søkt om tilskot til å heva fortauet med ein profilstøypt kant.


Etter ein omfattande dialog med Vestland Fylkeskommune kan det sjå ut som dette blir
vanskelig å gjennomføra. Tiltaket må detaljprosjekterast med komplette tekniske planar for tiltaket. I tillegg må det utarbeidast ein gjennomføringsavtale der Tysnes kommune mellom anna må stå som garantist for arbeida i fleire år. Det er utfordrande med tanke på tid og kapasitet å få dette på plass før arbeidet med vassleidningen er fullført.

Instilling frå rådmannen

Formannskapet tek halvårsrapportering i prosjekt Tysnes skule mellomtrinn til orientering.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: