Frå 1960 til 2020

Skulen som no vart riven vart sett opp i 1959-1960. Bileta under syner det same bygget og er tatt med 60 års mellomrom.

Frå rivinga av mellomtrinnet
Bileta frå 1960 er publisert av Ole A. Dalland på facebooksida «Tysnes før i tio».

Skulen vart tatt i bruk til skuleåret 1960-1961 og kosta då kr 662 000 å byggja. Den inneholdt mellom anna «5 klasserom, skulekjøken, sløydsal og handarbeidsrom for gjenter».

I galleriet under kan du sjå fleire bilete frå skulen var ny og rivingsarbeidet.

Riving av mellomtrinnet

No er det meste av mellomtrinnet revet frå innsida og det er berre trevirke og betong som ligg igjen. Leidningar er dratt ut, golvbelegg er riven av, gips er plukka ned, vindauger er tatt ut og ventilasjonsaggregat og kanalar er plukka ned og sortert for gjenvinning.

I dag byrjar resten av rivinga som skal gjennomførast med gravemaskin. Takstein og betong skal gjenbrukas lokalt, og blir til fundament for det nye bygget.

Prosjektoppdatering

Sjølv om det er spesielle tider med heimeskule og undervisning på nett, går arbeida med å byggje eit nytt skulebygg til alle kan samlast igjen framover. Etter litt venting på offentlege løyver til å sette opp det midlertidige skulebygget, er no den prosessen godt i gang. Utvendig er modulane sett saman, og dei innvendige arbeida står att før bygget er klart til bruk om nokre veker.

Det midlertidige skulebygget under oppføring

I klasseromma i mellomtrinnet som skal rivast rakk elevane å dekorera veggane ein siste gong før skulen stengte.

Klasserom i mellomtrinnet

Etter kvart som me flyttar utstyr og inventar ut frå mellomtrinnet begynner rivinga av det eksisterande mellomtrinnet. Når det skal rivast må mykje plukkast ned manuelt og sorterast for gjenvinning før gravemaskinar kan overta jobben når det stort sett er betong igjen.

Det midlertidige skulebygget under oppføring

Det midlertidige skulebygget

Det midlertidige skulebygget er no levert på skuleplassen. Bygget kjem frå Austevoll der det vart nytta under ombygginga av Austevoll ungdomsskule. Bygget står no til oppbevaring og vert sett saman så snart alle formelle løyver er i orden.

Når det vert sett saman blir bygget plassert slik:

Plassering midlertidig bygg

Innvendig vert det sjåande om lag slik ut:

Kontrakten er signert!

I dag vart kontrakten med totalentreprenør Leigland Bygg AS signert for bygging av det nye mellomtrinnet ved Tysnes skule. Kontrakten har ein verdi på om lag 70 millionar kroner eksklusiv meirverdiavgift.

Etter signeringa hadde me eit kort oppstartsmøte saman med representantar frå Tysnes skule der me hovudsakleg drøfta oppstarten av prosjektet. Arbeidet med detaljprosjektering tek til allereie i januar, og det fysiske arbeidet på skulen tek til i februar.

Du kan lese meir om kontraktsigneringa hos Bladet Tysnes (abo).

Velkomen til prosjektbloggen

Tysnes kommune byggar nytt mellomtrinn ved Tysnes skule. Denne bloggen er ein informasjonskanal for elevar, foreldre, naboar, tilsette, politikarar og andre som er intressert i å følgja prosjektet. Det vil månadleg komma oppdateringar knytt til framdrift og elles informasjon ved behov. I tillegg vil me ta sikte på å legga ut bilder når me har moglegheit for å visa progressjonen i prosjektet.

Til kvar oppdatering vil det vera eit kommentarfelt der det skal vera låg terskel for å stilla spørsmål relatert til posten eller prosjektet og få tilbakemelding. Kommentarar vert moderert og skal vera relatert til tema.

Du kan lesa meir om prosjektet her.