Asfaltarbeid

Måndag 14.12.2020 vert det gjennomført asfaltering av gang- og sykkelstien opp mot Tysnes skule. Det vert mogleg for gåande og syklistar å passera heile dagen etter anvisning frå dei som arbeidar på staden. Asfalteringa vil skje frå innkjørsla til Tysnes kyrkje langs fv. 549 og opp til innkjørsla til Geilavegen. For at arbeida skal gjennomførastFortsett å lese «Asfaltarbeid»

Prosjektoppdatering

Det er høgt aktivitetsnivå på Tysnes skule for tida. På anlegget blir det jobba med å opparbeide terrenget rundt bygget og fullføre dei plasstøypte betongarbeida. I dag kom også fyrste leveransen av rammeverket i stål som blir montert fortløpande. Arbeida med ny vassleidning er også godt i gang langs fylkesvegen og vil sørgja for eiFortsett å lese «Prosjektoppdatering»

Halvårsrapport til formannskapet

Under kvart møte får formannskapet ein kort orientering om status og framdrift i prosjektet. I møte komande torsdag vert det lagt opp til ein halvårsrapportering som er litt meir omfattande enn det som vanlegvis blir gitt. Her er saksframlegget som vart sendt ut i forkant av møte. Tysnes skule mellomtrinn – Halvårsrapport til formannskapet 10.09.2020Fortsett å lese «Halvårsrapport til formannskapet»

Arbeid i gang- og sykkelstien

No begynner arbeidet med å legga ny vassleidning til Tysnes skule. Den nye leidningen skal ligga i gang- og sykkelstien frå avkjørsla til Tysnes kyrkje og opp til skulen. Arbeidet skal ferdigstillast innan 30.11.2020. I denne perioden vil det bli arbeider i gang- og sykkelstien med gravemaskinar og anna tungt utstyr. Det vil i heileFortsett å lese «Arbeid i gang- og sykkelstien»

Det midlertidige skulebygget

Det midlertidige skulebygget er no levert på skuleplassen. Bygget kjem frå Austevoll der det vart nytta under ombygginga av Austevoll ungdomsskule. Bygget står no til oppbevaring og vert sett saman så snart alle formelle løyver er i orden. Når det vert sett saman blir bygget plassert slik: Innvendig vert det sjåande om lag slik ut:

Kontrakten er signert!

I dag vart kontrakten med totalentreprenør Leigland Bygg AS signert for bygging av det nye mellomtrinnet ved Tysnes skule. Kontrakten har ein verdi på om lag 70 millionar kroner eksklusiv meirverdiavgift. Etter signeringa hadde me eit kort oppstartsmøte saman med representantar frå Tysnes skule der me hovudsakleg drøfta oppstarten av prosjektet. Arbeidet med detaljprosjektering tekFortsett å lese «Kontrakten er signert!»

Velkomen til prosjektbloggen

Tysnes kommune byggar nytt mellomtrinn ved Tysnes skule. Denne bloggen er ein informasjonskanal for elevar, foreldre, naboar, tilsette, politikarar og andre som er intressert i å følgja prosjektet. Det vil månadleg komma oppdateringar knytt til framdrift og elles informasjon ved behov. I tillegg vil me ta sikte på å legga ut bilder når me harFortsett å lese «Velkomen til prosjektbloggen»